Nasz drugi raport ESG „Z przyjemnością dla przyszłości”

18.10.2023

Droga ku zrównoważonemu rozwojowi, a na niej pierwszy krok do dekarbonizacji.

Dzielimy się z interesariuszami podejściem do zrównoważonego rozwoju, przedstawiając dane niefinansowe za rok 2022 r. według standardu GRI. Obliczenie śladu węglowego i podjęcie zobowiązania wdrożenia pomiaru emisji CO2 w organizacji, jako stałego elementu wewnętrznej kontroli, to krok milowy w historii czekoladowej marki opisany szczegółowo poprzez wybrane wskaźniki z obszaru ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny).

<POBIERZ NASZ RAPORT>

Do tej pory konieczność raportowania w zakresie pozafinansowym dotyczyła jedynie około 12 tysięcy firm zobowiązanych na gruncie dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Po wejściu w życie wytycznych CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), szacuje się, że te obowiązki obejmą około 50 tysięcy przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Wedel pozostaje więc w gronie firm, które jeszcze przed wdrożeniem regulacji, z własnej woli podjęły takie wyzwanie i pozostaje konsekwentny wobec tej decyzji, wydając już drugi raport.

Kompleksowy przegląd praktyk opisaliśmy w czterech kluczowych rozdziałach: Wedel – łączymy tradycję z nowoczesnością, Zarządzanie wewnętrzne, Wedel a środowisko oraz Relacje społeczne. Firma potwierdza w dokumencie kontynuację objętej drogi w kierunku zrównoważonego rozwoju, prezentując inicjatywy i strategiczne kroki, mające wpływ na przyszłość swoją, interesariuszy oraz planety.


Raport jest wynikiem prac realizowanych przez osoby pracujące we wszystkich obszarach naszej organizacji. Jesteśmy szczególnie dumni i wdzięczni naszym pracownikom, że w tak trudnym czasie, pandemii i kryzysu wojennego, udało nam się zapoczątkować szereg istotnych procesów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, zarówno na poziomie tworzenia polityk wewnętrznych, jak i zaangażowania interesariuszy zewnętrznych. Kluczowym działaniem w 2022 roku było dla nas obliczenie śladu węglowego, przy uwzględnieniu 100% emisji bezpośrednich i pośrednich energetycznych oraz istotnych kategorii zakresu 3. To pierwszy i najważniejszy krok do przygotowania strategii dekarbonizacji dla naszej firmy, która będzie realną odpowiedzią na wyzwania klimatyczne.

 

ESG czyli: „E” - Z przyjemnością wychodzimy przed szereg

W obliczu kryzysu klimatycznego, mając świadomość, że główne zasoby firmy pochodzą z natury, nie pozostajemy obojętni wobec globalnych wyzwań. Jako firma ograniczamy emisję CO2. Zgodnie ze strategią CSR, od 2020 r. energia elektryczna kupowana na potrzeby fabryki i biura to zeroemisyjna energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu 12 616 ton CO2 nie trafiło do atmosfery w 2022 r.

 

Redukcja śladu węglowego w Wedlu odbywa się także m.in. na drodze ograniczania zużycia gazu, ciepła i paliw samochodowych oraz tworzenia opakowań uwzględniających m.in. zasady ekoprojektowania. W firmie prowadzimy liczne działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, a także optymalizację gospodarki wodnej. Tam, gdzie jest to wykonalne, wprowadzone są obiegi zamknięte, a w innych przypadkach wykorzystywane są technologie ograniczające konsumpcję wody.

Odpowiedzialnie zarządzamy odpadami, minimalizując ich powstawanie oraz maksymalizując ponowne wykorzystanie tych, których wytworzenia nie dało się uniknąć. W 2022 r. odzyskano łącznie 1312,2 ton odpadów.

Raportowanie ESG jest dobrym narzędziem dla firm, bo pozwala monitorować procesy wewnętrzne i zewnętrzne, analizować je i zapoczątkować zmiany. Póki nie jest to obowiązkowe, umożliwia zorientowanie się w tym, co dla nas istotne, a następnie zaplanowanie koniecznych wdrożeń. Raportowanie mobilizuje więc do mierzenia się z szerszą perspektywą przeciwdziałania zmianom środowiskowym, w tym dekarbonizacją. To dobry moment, żeby zacząć testować i wdrażać rozwiązania bez legislacyjnego przymusu. Cieszymy się, że ten ważny krok jest już za nami, choć dobrze wiemy, że to dopiero początek i teraz czeka nas trudna praca nad strategią klimatyczną i wprowadzeniem konkretnych inicjatyw w życie.

Projekt tworzenia strategii dekarbonizacji prowadzony jest zgodnie z metodologią GHG Protocol, a w jego realizację zaangażowani są przedstawiciele wszystkich działów organizacji wraz z kadrą menadżerską, co umożliwia kompleksową analizę i wypracowanie zobowiązań, mających przełożenie na środowisko. W raporcie zapowiadamy też opracowanie analizy ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu w 2024 r. oraz Strategii Środowiskowej, uwzględniającej elementy bioróżnorodności, w roku 2025.

 

ESG czyli: „S” - Z przyjemnością budujemy relacje

Mocno utożsamiamy się z hasłem „Nasz przepis to ludzie”. Od lat stawiamy na równość oraz różnorodność, chcąc tworzyć przyjazne i rozwojowe miejsce pracy. Wedlowska, oddolna Grupa ds. Różnorodności i Włączania inicjuje i wdraża liczne inicjatywy w tym obszarze. Sztandarowym projektem popularyzującym zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz edukację nt. D&I jest program „CzekoSprawni”.

Ważnym obszarem przeciwdziałania dyskryminacji w firmie jest także sprawiedliwe i transparentne wynagradzanie oraz awansowanie osób zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach i wykonujących tę samą pracę, bez względu na płeć. Dobre praktyki Wedla w tym zakresie zostały docenione już dwukrotnie nagrodą Lidl Fair Pay, która przyznawana jest przedsiębiorstwom wyznaczającym standardy w zakresie równości płac, wspierania rozwoju pracowników i zasad awansu.

Chcąc realizować zobowiązania Strategii Odpowiedzialnego Biznesu słuchamy potrzeb naszych interesariuszy, edukujemy otoczenie, ale przede wszystkim zaczynamy ten proces od siebie. Organizujemy szereg wydarzeń i szkoleń dla pracowników, żeby ich doceniać i rozwijać ich kompetencje, ale także uświadamiać ich na temat wagi podejmowanych inicjatyw w takich obszarach jak: różnorodność i włączanie, bezpieczeństwo i higiena pracy, zdrowie fizyczne i psychiczne, zrównoważona produkcja, przeciwdziałanie zmianom klimatu. Zależy nam na tym, żeby czuli sens podejmowanych działań wewnątrz firmy, żeby widzieli wspólne cele oraz chcieli sami angażować się i inicjować kolejne działania.

 

ESG czyli: „G” – Z przyjemnością się rozwijamy

Zrównoważony rozwój Wedla wspiera kultura organizacyjna firmy, oparta na partnerstwie, która zakłada odważne podejście do zmian, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz przełamywanie schematów. Na wyzwania współczesnego świata odpowiadamy jako odpowiedzialny producent, pracodawca, sąsiad i partner. Gotowość do zmiany w firmie jest utożsamiana z ciągłym rozwojem i doskonaleniem – zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego produktów.

Rok 2022 był czasem wyzwań po pandemii. Wojna za naszą wschodnią granicą ma wpływ na nas wszystkich, zarówno pod kątem emocjonalnym, ludzkim jak i tym biznesowym – zaburzony został handel międzynarodowy i cały łańcuch dostaw surowców. Mierzyliśmy się z najwyższym od 30 lat wzrostem cen surowców kluczowych dla branży słodyczy, skokami cen energii, destabilizacją rynku pracy, a wszystkie te czynniki zadecydowały o konieczności zmian i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Wyznacznikiem kierunku naszej aktywności pozostaje niezmiennie program zrównoważonego rozwoju, będący integralną częścią naszej strategii biznesowej.

Kluczową rolę w tym rozwoju odgrywają procesy wewnętrzne, takie jak: porządkowanie polityk czy wzmacnianie obszaru przeciwdziałania nieprawidłowościom. Dział audytu wewnętrznego w firmie identyfikuje i analizuje ryzyka, które powodują lub mogą powodować największe ryzyka gospodarcze, ekonomiczne, regulacyjne, sankcyjne i wizerunkowe po stronie organizacji. Pozwala to przygotowywać odpowiednie strategie i polityki, zarówno wewnętrznie, jak i w dialogu z naszymi interesariuszami zewnętrznymi. W minionym roku w trosce o sprawdzonych i zaufanych dostawców Zadbaliśmy o wdrożenie odpowiednich procedur związanych z zasadami zrównoważonej produkcji.

Wśród procesów wewnętrznych w budowaniu ładu organizacyjnego warto wyróżnić także kontrolę jakości i bezpieczeństwa żywności. Potwierdzeniem stosowania w Wedlu międzynarodowych standardów w tym zakresie są posiadane certyfikaty, m.in. BRC, IFS, RSPO, ISO 9001, a także wdrożony ostatnio Rainforest Alliance. W ubiegłym roku po raz pierwszy przystąpiliśmy do prac nad certyfikacją kakao dla zakładu w tym międzynarodowym programie. Dzięki temu pierwsze produkty z certyfikatem Rainforest Alliance są już dostępne na rynku. W ramach strategii CSR realizowany jest kompleksowy program dedykowany zrównoważonemu pozyskiwaniu kluczowych surowców

 

Proces raportowania

Konsekwentnie raportujemy zgodnie ze standardem GRI (wytyczne do raportowania zrównoważonego rozwoju, z angielskiego: Global Reporting Initiative) oraz wypełnia kolejne zobowiązania, płynące z Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Identyfikację kluczowych zagadnień do zaprezentowania w publikacji wypracowano w dialogu z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Dzięki temu powstała matryca najważniejszych kwestii, na podstawie której przygotowano wskaźniki i dane najistotniejsze dla otoczenia firmy.

 

#WEDELSPOLECZNIEODPOWIEDZIALNY